Hong Kong

GAGOSIAN

Zeng Fanzhi Sept 24 – Nov 5 www.gagosian.com